A Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség Presbitériumának
szabályzata
a temetőről és temetkezés rendjéről

Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség Presbitériuma a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1 / bekezdésének felhatalmazása. alapján, a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben, valamint annak végrehajtására kiadott 145/1999.(X.l.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a temetőről és temetkezés rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

Tartalom

Általános rendelkezések

1. §. A rendelet hatálya a Szigetszentmiklósi Református Egyházközség tulajdonában lévő köztemetői funkciót is ellátó temetőre (továbbiakban temető), annak fenntartására és a temetésekkel kapcsolatos tevékenységre terjed ki.

2. §. Működő temető: Temető utca 3. (1700/1, a 1701, a1702, a 0165/54 és a 0144/1 hrsz.) alatti temető.

3. §. /1/ A temető üzemeltetése és bővítése a Református Egyházközség feladata.

/2/ A temető és létesítményeinek fenntartásáról, üzemeltetéséről a Tulajdonos a szerződéses üzemeltető közreműködésével gondoskodik.

/3/ A temető és létesítményeinek fenntartásához szükséges költségek fedezetét a temetkezési szolgáltatások díjai biztosítják.

4. §. /1/ A temetőben temetkezési szolgáltatást csak az végezhet, aki megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó törvényi feltételeknek, telephellyel, halottszállító járművel és a szolgáltatás ellátásához személyzettel rendelkezik.

Temetkezési szolgáltatások

5. §. /1./ A temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező.

/2/ A vállalkozó temetkezési szolgáltatásokra e szabályzat figyelembevételével fogadhat el megbízást.

/3/ Temetési időpont csak az Üzemeltetővel, illetve az Egyházközséggel történt előzetes egyeztetés után adható, melynek a temetést megelőzően legalább két munkanappal előbb meg kell történnie a szabályrendeletben meghatározott díjak egyidejű megfizetése mellett.

/4./ Az elhunytat, illetve a hamvakat a temetést megelőzően legalább egy munkanappal a temetőbe kell szállítani az azonosítások biztonságos elvégezhetősége érdekében.

/5/ A temetési szolgáltatásért a megrendelőnek a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott díjakat kell megfizetni.

/6/ A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett nyilatkozata, ennek hiányában a temetésről (hamvasztásról) gondoskodó személy rendelkezése az irányadó. A rendelkezésre jogosultságot az üzemeltető csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal kapcsolatosan kifogást jelentettek be. Ha a jogosultságot az üzemeltető nem tudja megállapítani, akkor a jogosultságot megállapító bírósági döntésig a halott nem temethető el.

/7/ A halottszállítást legalább kettő, a ravatalozást és a sírgödörbe való koporsó elhelyezést legalább négy főnek kell elvégezni. Az urnaravatalozást és urnaelhelyezést egy fő is elvégezheti.

/8/ A szolgáltatásban közreműködők kötelesek méltó magatartást tanúsítani, a kegyeleti igényeknek megfelelő öltözetben megjelenni.

6. §. /1/ Az üzemeltető biztosítja a ravatalozó, és felszerelési tárgyai, a hűtő, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei - út, vízvételi lehetőség - karbantartását és működtetését.

/2/ Tisztán tartja a temetőt és létesítményeit, elvégzi az utak karbantartását, síkosságmentesítését és eltakarítja a havat.

/3/ A kijelölt hulladéktárolókból legalább kéthetente elszállítja a hulladékot.

/4/ Összehangolja a temetéseket. Egyházi szertartás keretében történő temetés időpontját csak az érintett lelkipásztorral való egyeztetés után szabad kijelölni.

/5/ Beszedi a mellékletben meghatározott díjakat.

/6/ A temetésről gondoskodó temetkezési vállalkozóval időpontot egyeztet, megállapodik vele a temetés körülményeiről, a temető üzemeltetője által a temetéskor nyújtott egyéb szolgáltatásokról. A szolgáltatások árairól és a megfizetendő díjakról számlát állít ki.

/7/ A temetkezési helyek bérleti díjainak beszedéséhez csekket ad a temettetőnek és ellenőrzi a befizetést.

/8/ A temetőüzemeltetés bevételeiről és kiadásairól a költségvetési évet követő év március 31-ig elszámol a tulajdonos felé.

/9/ Törölte a Presbitérium a.20/2014. sz. határozatával.

/10/A temető főbejáratánál hirdető táblát helyez el.

/11/ Az üzemeltetésért felelős személy nevét, címét, elérhetőségét a temető bejáratánál kifüggeszti.

/12/ A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőkkel a munka megkezdése előtt munkavégzési megállapodást köt, mely a temetőszabályzat 2. sz. mellékletét alkotja. A munkavégzési megállapodás aláírásának hiányában a temetőben munka nem végezhető. Az a vállalkozó, aki már aláírta a megállapodást, a folyó év további munkái esetében már nem kell megtennie, kivéve, ha a megállapodás szövegében változás állt be.

/13/ Sírjel az üzemeltető engedélyével állítható. Az üzemeltető köteles az engedélykérőt tájékoztatni a sírjelállítás feltételeiről (3. sz. melléklet).

Temetési helyek

7. §. A temetőt sírhelytáblákra, a táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal ellátott sírhelyekre kell felosztani. A díszsírhelyeket, sírbolthelyeket külön kell megjelölni.

8 §. /1/ A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a temetőben létesített temetési helyen szabad. Az urnát azonban az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó kérésére - az átvétel egyidejű igazolása mellett – ki kell adni. A kiadás tényét a nyilvántartásba is be kell jegyezni.

A temetőben már korábban elhelyezett urnák kiadásáról az üzemeltető gondoskodik. Az urna kiadását az kérheti, aki a hamvasztásról gondoskodott, vagy az elhalt közeli hozzátartozója. Amennyiben az urna kiadását kérő személy nem azonos a hamvasztásos temetésről gondoskodóval, úgy az urna részére történő kiadásához a temetésről gondoskodótól írásbeli hozzájárulást kell beszereznie. Ilyen személy hiányában a hozzájárulást a Ptk. 685. § (b) pontja szerinti sorrendben az elhalthoz közelebb álló hozzátartozótól kell beszereznie.

/2/ Temetkezni - a /3/ bekezdésben foglalt kivétellel - csak az üzemeltető megbízottja által kijelölt sírhelyre lehet. A temetkezési helyeket a temetés alatt álló táblákban, folytatólagos sorrendben kell felhasználni. Ettől eltérni a természeti körülmények (talajösszetétel, talajvízszint) figyelembevételével lehet.

A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt táblába csak rátemetéssel lehet temetni. A lezárt temető részben – a rátemetés kivételével - temetkezési tevékenységet nem lehet folytatni. A lezárt temetőrész felszámolása folyamatosan történik a temetéseknek megfelelően.

/3/ Lezárt temetőből és sírhely-táblából a holttest-maradványokat exhumálás útján lehet áthelyezni a használatban lévő temetőrészbe.

Az exhumálást csak az illetékes tisztiorvos engedélye és előírásai szerint lehet elvégezni, lezárt temetőből történő elszállításhoz az üzemeltető külön engedélye is szükséges.

/4/ Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül sírhelyben (rátemetéssel), urnasírban, urnakriptában vagy sírboltban lehet elhelyezni.

/5/ Egy személynek egy sírhelye lehet, amelyet előre nem lehet megváltani. A kettőssírhelyeknél, valamint a kettős urnafülkék esetében van lehetőség a temetett sír, illetve urnafülke mellett még egy temetkezési hely megváltására. Előre meg lehet váltani a sírboltokat és urnakriptákat is. A sírboltot a sírbolthely megváltásától számított két éven belül ki kell építeni a temető üzemeltetője által jóváhagyott terv szerint.

Amennyiben a sírbolt kiépítése határidőre nem történik meg, úgy a sírbolthely felett - kártalanítás nélkül - a Református Egyház rendelkezik. A sírbolthely használati jogát átruházni nem lehet. A sírboltba történő betemetésekkel kapcsolatosan a sírbolthely bérlőjének (sírbolt építtetője) rendelkezései az irányadóak.

/6/ Sírhely kijelölését és elhelyezését a temetőre készített parcellázási terv szerint folyamatosan kell elvégezni.

/7/ A Városi Önkormányzat - a Képviselő Testület határozata alapján, a tulajdonos véleményének kikérése után - azon elhunyt személyek részére, akik a város közéletében kiemelkedő szerepet játszottak, örökös díszsírhelyet válthat. A díszsírhely kialakításáról, a parcellázási terv módosításáról az üzemeltető gondoskodik.

A díszsírhelybe - a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett - az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyermekek) is eltemethetők.

A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, hozzátartozók hiányában – a Polgármesteri Hivatal megbízására és költségére - az üzemeltető köteles gondoskodni.

A díszsírhely adományozásáról írásban értesíteni kell az elhunyt Ptk. 685. §-ának b) pontja szerinti közeli hozzátartozók közül az elhalthoz legközelebb álló hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét.

A díszsírhely parcelláiban a koporsó a földbe temethető vagy elhamvasztás után az urna kolumbáriumba helyezhető.

/8/ A temetőről készített részletes térképet a bejáratnál ki kell függeszteni és a változásokkal - legalább évenként - ki kell egészíteni.

9. §. /1/ Az egyes temetkezési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek, a díszsírhelyekért a Városi Önkormányzatnak díjat kell fizetni. A díj mértékét a melléklet tartalmazza. A díj évente felülvizsgálható.

/2/ Az egyszeri megváltás időtartama:

a.) sírhely esetén 25 év

b.) urnasírhely esetén 10 év

c.) sírbolt esetén 80 év

d.) díszsírhely esetén a temető fennmaradásáig

/3/ Az üzemeltető a temetkezési helyek kétszeres időtartamra történő megváltását is engedélyezheti.

/4/ A megváltási idő eltelte után a temetkezési helyek - a tulajdonos tiltó rendelkezése hiányában - újabb időtartamra megválthatók.

/5/ Ha a megváltási idő leteltét követő 2 éven belül a temetkezési helyet a hirdetéseket követően sem váltják meg, azt az üzemeltető jogosult minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni.

/6/ Előre megváltani csak sírboltot lehet. Kettes sírhelyet is meg lehet váltani abban az esetben, ha az odatemetkezők közül az egyik személy elhunyt.

10. §. /1/ Temetőben lévő sírhelyek méretei:

a.) felnőtt sírhely: 2,10 m hosszú 2 m mély 0,90 m széles

b.) gyermek sírhely: 1,30 m hosszú 1,80 m mély 0,60 m széles

c.) urna földbe temetésnél: 0,80 m hosszú 1.00 m mély 0,60 m széles

/2/ A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a sorok közötti távolságnak 1 m-nek kell lenni.

/3/ Felnőtt egyes sírba két nagy koporsó temethető. Koporsóban történő temetkezés alkalmazása nélkül a sírban 6 urna helyezhető el.

Felnőtt sírhely-díj befizetése mellett a felnőtt sírhely-táblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenni.

Mélyített felnőtt sírhelybe (2,40 m) tisztiorvosi engedély alapján - a rendelet mellékletében meghatározott pótdíj fizetése ellenében - még egy koporsó elhelyezhető.

/4/ A holttest elhamvasztásához - a (5) bekezdésben foglaltak kivételével - a tisztiorvos engedélye szükséges.

/5/ A kórházban elhunyt személy, valamint rendőri intézkedéssel boncolásra szállított holttest elhamvasztását a boncolást végző orvos engedélyezi.

/6/ Az elhalálozástól számított öt éven belül sír felnyitására engedély hamvasztás, más temetőbe való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság rendelkezésre adható.

/7/ A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet.

/8/ A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező. A hant nélküli parcellák létesítésére kijelölt területen sírdomb nem alakítható ki.

/9/ A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet, a sírhely újra megváltható az elhalt, illetve a rendelkezni jogosult rendelkezéseinek figyelembevételével. Ilyen személy hiányában a Ptk. 685. §-ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó rendelkezése az irányadó.

/10/ A sírhelyeken sírdomb magassága max. 50 cm lehet.

/11/ A sírbolt mélysége általában 190 cm, belső hossza 220-250 cm, szélessége két holttestre számítva 150 cm. A sírbolt alját és oldalfalait vízbehatolás és földnyomás ellen megfelelően ki kell építeni. A sírbolt tetejét legalább 300 kg/m2, hasznos terheléssel kell számítani. A fedőlapot szintén ennek a teherbírásnak megfelelően kell készíteni oly módon, hogy a sírbolt légmentesen záródjék.

/12/ Sírboltot csak építési engedély alapján lehet építeni, az engedélyezett tervet az üzemeltetőnek az építkezés megkezdése előtt be kell mutatni. A sírboltba maximum 10 koporsó helyezhető el. Egy felnőtt koporsó helyébe két gyermek koporsó, vagy négy urna is elhelyezhető.

/13/ A sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a használati díjat megfizette.

/14/ A sírbolt (és síremlék) fenntartásáról, annak létesítője (örököse) köteles gondoskodni. Ha a sírbolt összeomlásától lehet tartani, az üzemeltető felszólíthatja a fenntartásra kötelezett személyek bármelyikét, hogy gondoskodjanak a helyre állításról. Ha a felhívás eredménytelen marad, az üzemeltető kérelmére a temető tulajdonosa elrendelheti a sírbolt eltávolítását, illetőleg a sírboltba való további temetkezést megtilthatja. A felhívás kötelező, ha a sírbolt (síremlék) gondozásának elmulasztása közvetlen veszélyt jelent. A felhívást - a temetési hely megjelölésével - a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni.

/15/ Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a Sírbolt-könyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók.

/16/ A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették.

/17/ Amennyiben a sírbolt tulajdonosa, illetve a rendelkezésre jogosult a temetkezési jogosultságról a sírbolt-könyvben vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltban az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők el. A sírbolt tulajdonosának, illetve a rendelkezésre jogosultjának kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetőleg gyermekkoporsóban lehet elhelyezni.

/18/ Sírboltba csak kettős koporsóval lehet temetkezni. A belső koporsó minden esetben fémkoporsó legyen, amelyet légmentesen le kell zárni. A közös, vagy együregű sírboltot lég- és folyásmentesen le kell zárni.

11. §. /1/ Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető.

/2/ Síremléket szilárd alapra kell elhelyezni, mely a sírhelynél nagyobb helyet nem foglalhat el, és a sírhely megszűnése esetén a síremlék elbontásakor balesetveszélyt nem jelent, az üzemeltetőre, ill. a fenntartóra az alap eltávolítása többletköltséget nem ró.

/3/ A síremlék és tartozékai tervét a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni, és be kell jelenteni ezen munkálatok végzésének időpontját és várható időtartamát. A temető összképétől elütő síremlék létesítését az üzemeltető megtagadhatja. Ilyen esetben a temettető a tulajdonos által létrehozott Ingatlan Bizottsághoz fellebbezhet az Üzemeltető döntése ellen. A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

/4/ Rátemetés esetén a szétszedett síremléket az újra felállításáig az arra kijelölt helyen kell tárolni. A tárolóhelyen 1 évig maradhat, majd az üzemeltető a tulajdonos egyszeri értesítése után a síremléket eltávolítja. A síremlék tulajdonosa a tárolóhelyen történő elhelyezés alkalmával 50.000,- Ft letéti díjat fizet meg az Üzemeltető részére. A síremlék egy éven belüli helyreállításakor a letéti díj visszajár. Amennyiben a síremlék tulajdonosa egy éven belül a síremléket nem állítja helyre és egyszeri felszólítást követően sem szállítja el a kijelölt helyről, abban az esetben az Üzemeltető gondoskodik a síremlék elszállításáról és megsemmisítéséről a letéti díj terhére. A letéti díj a síremlék elszállítása és megsemmisítése esetén a tulajdonosnak nem jár vissza.

/5/ A síremléket rongálás esetére az azt állító személy biztosíthatja. Káresemény esetén felelősség sem az Egyházközséget, sem az Üzemeltetőt nem terheli.

12. §. /1/ A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák:

a.) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása

b.) cserepes, vágott és művirág koszorúk elhelyezése,

c.) a megváltott sírhelyen belül olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a 2 m-es magasságot, és a környező sírhelyeket nem zavarja.

d.) A sírok között a sírhely birtokosa a szomszéd sírok birtokosaival kötött megállapodás alapján járólapot helyezhet el. A sírok birtokosai közötti megállapodást írásba kell foglalni és azt az Üzemeltető részére át kell adni a munka megkezdése előtt.

/2/ A sírhely felett rendelkezésre jogosult köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.

/3/ Sírbolt, síremlék állításához, valamint egyéb munkálatokhoz az üzemeltető előzetes engedélye szükséges. Be kell jelenteni az üzemeltetőnek továbbá ezen munkálatok végzésének időpontját és várható időtartamát.

A sírbolt, síremlék építési munkákhoz, a meglévők felújításához a munka megrendelője (kivitelezője) temető fenntartási hozzájárulást köteles fizetni.

Az előírt engedély hiánya, vagy az attól való eltérés esetén, valamint sírhelygondozási kötelezettség elmulasztásakor az üzemeltető:

a) A sírhely rendelkezésre jogosultját - határidő kitűzésével - felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére. '

b) A felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi (elvégezteti) és annak költségeit áthárítja a sírhely rendelkezésre jogosultjára.

Temetői munkák

13. §. /1/ A temetőben végzendő minden munkát - kivéve a hozzátartozó részéről történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – csak az együttműködési megállapodás aláírása után lehet megkezdeni. A megállapodás aláírása után is minden egyes munkát a temető üzemeltetőjének előre be kell jelenteni.

/2/ Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

/3/ Búcsúztatás alatt a munkavégzést szüneteltetni kell.

Temető rendje

14. § A temető nyitva tartása:

április 01-től- október 31-ig: 07.00 - 20.00 óráig

november 01-től- március 31-ig: 08.00 - 17.00 óráig.

A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.

A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

15. §. /1/ A temetőiroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 08.00-16.00 óráig.

/2/ A temetőben a vállalkozóknak munkát végezni munkanapokon lehet 08.00-15.30-ig. Az időponttól eltérő munkavégzést a temető üzemeltetője rendkívüli esetben engedélyezheti.

16. §. /1/ A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

/2/ A kegyeleti tárgyakat, fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

/3/ A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a kijelölt tároló helyen kívül nem tárolható

/4/ A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.

17. §. /1/ A temetők területére kutyát és egyéb állatot bevinni - a vakvezető kutyák kivételével - tilos.

/2/ A temetőkben gyertyát égetni – a halottak napját megelőző és követő 3 nap kivételével - legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad.

/3/ A kolumbárium fülkék előrészén a közízlést sértő virágtartók, díszítések vagy feliratok nem helyezhetők el.

/4/ A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral és kerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos. Ez a tiltás a szertartást végzőkre (lelkipásztorok, világi búcsúztató), mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat végzőkre és - esetenként - a láthatóan idős és beteg személyekre nem vonatkozik.

/5/ Engedély köteles munkavégzés céljából eseti behajtási engedéllyel rendelkezők - az 1. sz. mellékletben meghatározott díj megfizetését követően – közlekedhetnek gépjárművel a temetőben a számukra engedélyezett útszakaszon.

18. §. A temető területén tilos temetkezési szolgáltatásokra utaló reklám és hirdetőtábla elhelyezése.

19. §. /1/ Az üzemeltető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési vagy bontási munkák elvégzéséhez. Síremlék állítás esetén az igényelt területre és időtartamra az üzemeltető az 1. sz. mellékletben meghatározott díjat számítja fel.

/2/ A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát - vagyonvédelmi okokból - csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni. A temetőben építkezéssel és anyagszállítással járó munkát végző vállalkozó a munkakezdés bejelentésekor letéti díjat köteles az üzemeltetőnél elhelyezni, amit a munka befejezésekor, a terület rendezését követően visszakap. Amennyiben a vállalkozó a területrendezést hiányosan végezte el, vagy kárt okozott, a letéti díjból a területrendezés befejezhető, illetve a letéti díj a kár rendezésére fordítható.

/3/ A panaszügyintézés az üzemeltető feladata, melyet a Temető irodájában lát el. A panaszokról és a megtett intézkedésről negyedévenként jelentést készít a tulajdonosnak.

/4/ A temetőben a vizet csak a sírokon elhelyezett virágvázákba, vagy a sírokra ültetett növények öntözésére szabad használni. Szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható az, aki e rendeletben szereplő előírásokat megszegi. A bírság összegét az 1. melléklet tartalmazza.

/5/ Bármilyen lakossági szemetet a temető területére behozni szigorúan tilos! A temető területén elhelyezett tárolókba kizárólag csak a temetkezési helyekről leszedett, elszáradt növényi hulladékok tehetők.

/6/ A temetői munkák során (így különösen: rátemetés, exhumálás, áthelyezés) talált értékekről (ékszer, nemesfémből készült protézis) és a találás körülményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A talált érték biztonságos megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik a jogosultnak történő átadásig.

Nyilvántartások vezetése

20. §. /1 / Halottat csak halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni. A halottvizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik.

/2/ A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urna elhelyezést) eseményt időrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés napja, elhalt neve, születési ideje, anyja neve, utolsó állandó lakóhelyének címe, foglalkozása, elhalálozás időpontja, fertőző betegségben elhunytaknál a halál oka, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, megváltás időtartama, valamint az eltemettető neve, lakcíme, és síremlékre vonatkozó bejegyzések.

/3/ Az üzemeltető külön jegyzéket vezet a temetőben elhelyezett halva született gyermekekről. A jegyzékben fel kell tüntetni a halva született anyjának nevét, az elhantolás (urna elhelyezés) időpontját.

/4/ A sírbolt-könyv a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál.

A sírbolt-könyvet a a sírbolt számának feltüntetésével kell vezetni. A Sírbolt-könyvbe be kell vezetni a létesítőnek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit.

A nyilvántartási adatokról tájékoztatást - a halott nevének, a temetés időpontjának és a temetkezés helyének kivételével - csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni.

/5/ A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését, valamint a nyilvántartókönyv folyószámát tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmazni kell a megváltásra jogosult személy nevét és címét a betűsoros névmutató számítógépes nyilvántartással kiváltható. A számítógépes nyilvántartás ugyanazon adatokat kell tartalmazza, mint a betűsoros.

/6/ A temetőtérképet a temető-nyilvántartó könyvvel összhangban kell vezetni.

/7/ A nyilvántartó könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy tekinthet be.

/8/ Nyilvántartási adatokról tájékoztatást - a halott nevének, a temetés időpontjának és a temetkezés helyének kivételével - csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni.

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

21. §. A jelen szabályzat 2015. július 27-én lép hatályba.

Szalkay László - lelkipásztor

Pogrányi Károly - gondnok

1.sz. melléklet

Sírhelyárak

Egyszerű sírhely: bérleti idő 25 év
Temető észak, szélső sávjában
Kivéve az út menti sort15.000.- Ft
Dupla sírhely30.000.- Ft
Út melletti v. bármelyik más sírhely 25.000.- Ft
Dupla sírhely 50.000.- Ft
Köztemetéskor10.000.- Ft
10,11,12,13,16-os parcellában lévő:
Egyes sírhely30.000,- Ft
Dupla sírhely60.000,- Ft
15-ös parcella (kiemelt):
Egyes sírhely60.000,- Ft
Dupla sírhely120.000,- Ft
Urnafülke: bérleti idő 10 év15.000.- Ft
Dupla urnafülke30.000.- Ft
Urnafülke az épületben20.000.- Ft
Dupla urnafülke az épületben40.000.- Ft
Urnasírhely bérleti idő: 10 év20.000.- Ft
Gyermek sírhely bérleti idő 25 év8.000.- Ft
Kriptahely bérleti idő 80 év160.000.- Ft
Kripta az új ravatalozóhoz vezető úton:300.000.- Ft
Újraváltás díja megegyezik az első bérlet díjával
Koporsó-rátemetés esetén a meghosszabbított
időre szóló díj 1/25-öd része évente
Díszsírhely100.000.- Ft
Szórási sírhely10.000.- Ft

Üzemeltetési díjak és bírságok

Ravatalozó igénybevételi díja (berendezve)28.000.- Ft + Áfa
Halotthűtő igénybevételi díja1.800.-Ft + Áfa/nap
Temetésrendező díja9.600.- Ft + Áfa
Temetőüzemeltetési hozzájárulás temetésenként:
Urnaelhelyezés fülkébe (10 év)15.000.- Ft + Áfa
Urnaelhelyezés urnasírba/sírba (10 év)25.000.- Ft + Áfa
Koporsós temetés új sírba (25 év)30.000.- Ft + Áfa
Második urna behelyezésekor/koporsós rátemetésekor a díj 50%-a
Sírboltba temetés (80 év)30.000.- Ft + Áfa
Ravatalozási szolgáltatás 21.000,- Ft + Áfa
Temetőn belüli halottszállítás5.800.- Ft + Áfa
Elhunyt gépkocsiba behelyezése (temetéskor) 1.800.- Ft + Áfa
Elhunyt hűtőbe helyezése 900.- Ft + Áfa
Elhunyt kivétele a hűtőből 900.- Ft + Áfa
Rész ügyintézés5.500.- Ft + Áfa
Végleges koporsó átvétele/kiadása az elhunyttal együtt (munkaidőben) 5.600.- Ft + Áfa
Elhunyt nélkül beszállított koporsó tárolása2.200.- Ft + Áfa
Koporsón felül szállított kegyeleti kellékek tárolása darabonként1.000.- Ft + Áfa
Elhunyt átvétele/kiadása koporsó nélkül (munkaidőben)3.000.- Ft + Áfa
Hamvakat tartalmazó urna, tárolása4.100.- Ft + Áfa
Sírhelynyitás-visszahantolás (felnőttsírhely)28.000.- Ft + Áfa
Sírhelynyitás-visszahantolás (gyermeksírhely)12.500.- Ft + Áfa
Sírhelynyitás-visszahantolás (urnasírhely)12.500.- Ft + Áfa
Szórás (április 1. – november 19.) közötti időszakban45.000,- Ft + Áfa
Szórás (november 20. – március 31.) közötti időszakban60.500,- Ft + Áfa
Temetőn belüli koszorú, virág szállítása5.800,- Ft + Áfa
Sírról koszorú, virág leszedése3.000,- Ft + Áfa
Síremlékállításkor fizetendő vállalkozói díj3.000.- Ft + Áfa
Vállalkozók letéti díja naponta és munkánként50.000.-Ft
Síremlék letétbe helyezésének éves díja50.000,- Ft
Jogtalan vízhasználat bírsága5.000Ft/alkalom

Szigetszentmiklós, 2015. július 27.

Szalkay László - lelkipásztor

Pogrányi Károly - gondnok